היתרי כריתה כריתת עצים

היתר כריתה מפקיד היערות המחוזי

החל מנובמבר 2008, כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק. על אדם המעוניין לכרות עץ בוגר או להעתיקו למקום אחר - לקבל אישור מהגורם המוסמך שהוא פקיד היערות האחראי על האזור בו צומח העץ, פקיד היערות של קק"ל, של העירייה, של המועצה האזורית או המועצה המקומית. וכן, הבנתם נכון, מדובר גם על עצים הנטועים אצלכם בגינה, בשטח הפרטי.

לקבלת אישור במקום מגוריכם עברו לדף הזה.

מה ההבדל על פי החוק בין כריתה וגיזום?

כריתה היא המתת העץ בכל צורה שהיא, בין בהסרת שכבת הקמביום, הרעלה, חיתוך השורשים, או הסרת הגזע. כמו כן, כל מיני פגעים במכוון השחתה יכולים להוות פגיעה באילן מוגן.

גיזום הוא הסרת הענפים המתפצלים מהגזע הראשי כמתואר בתמונה:

כריתה על פי תיקון פקודת היערות 2012

מהו עץ בוגר?

"עץ בוגר" הוא עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא עשרה סנטימטרים לפחות. בכלל זה לא נכללים שיחים.

**עבור קבלני בנייה

נובמבר תשס"ט - 2008 אושר חוק תיקון מס' 89 - שמירה על עצים לחוק התכנון והבניה. בהתאם לתיקון יש לסמן בתשריט של תכנית מפורטת, שניתן להוציא מכוחה היתר בניה, את כל העצים הבוגרים בתחומה. לא תאושר תכנית שבתחומה עצים בוגרים, אלא לאחר שמוסד התכנון בחן את הצורך בשמירה עליהם, ולאחר שהתייעץ עם פקיד היערות.

במסגרת תיקון זה נדרש שר הפנים להתקין תקנות בדבר הנוהל בבקשות להיתרים הכרוכים בשמירה, בהעברה או בכריתה של עצים בוגרים. בהתאם לכך, מוצע תיקון לתקנה 16 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970, לפיו לא ינתן היתר הכרוך בהעברה או בכריתה של עצים בוגרים אלא לאחר קבלת רשיון לפי פקודת היערות.


קישורים מועילים